">

Beszéljünk a beszédfejlődésről!
Elröppent a nyár, közelednek a dolgos hétköznapok. Óvoda, iskola indul, és vele együtt a szülők aggodalma is, hogy vajon miként veszik a csemeték a következő akadályokat. Természetesen figyelnünk kell arra, hogy a gyerekünk hol tart éppen, miben van esetleg lemaradva, miben előzi meg a kortársait, hol van szükség fejlesztésre. Egyáltalán van-e szükség, vagy csak figyelnünk kell, és segítenünk a természetes folyamatot. 

A képességek, így a beszédfejlődés kialakulásának megvan az optimális ideje. Az egészséges, ép intellektusú gyermek ingerekben, gazdag környezetben, elegendő mozgási- és játéklehetőség biztosításával, normális ütemben fejlődik, amit siettetni nem szabad.

A fejlődés különböző területei nem azonos módon és időben érnek be. Bizonyos életkorban, bizonyos területek intenzívebben fejlődnek. Ha ebben a szenzitív szakaszban biztosítjuk a környezeti támogatást, a képességek és a részképességek megfelelően fejlődnek.

Vannak fejlődési csomópontok, amikor ezek a részképességek, képességek egységet mutatnak, összeérnek. Ilyen például az iskoláskor kezdete, vagyis az iskolaérettség. Az óvodáskorban tehát fontos a megelőző fejlesztés, ami tulajdonképpen a fejlődés töretlen biztosítását jelenti. Később sokkal több idő és energiaráfordítással történhet csak meg a lemaradás korrigálása. Korrekciós fejlesztésről általában iskoláskorban beszélünk, amikor a normál ütemű fejlődésben valamilyen lemaradás tapasztalható. Az óvodáskor vége felé azonban már mutatkozhatnak részképességbeli elmaradások, amelyeket az óvónők és a velük kapcsolatban lévő szakemberek időben felfedezhetnek. Ekkor a probléma okának feltárása után egy nagyon tudatosan és tervszerűen felépülő fejlesztőmunkával próbálják behozni a lemaradást.

Mi az egészséges beszédfejlődés menete?

A beszéd fejlődésének meghatározott szakaszai vannak, amelyeken minden kisgyermek átmegy. Ezeket átugrani, kihagyni, vagy éppen a fejlődést erőltetni, siettetni nem lehet. Nagyobb szakaszok a gügyögés, gagyogás időszaka, az utánzás korszaka, a beszéd megértésének szakasza, a beszéd önálló fejlődésének időszaka.

A normál beszéd kialakulásának feltétele az ép hallás, az ép beszédszervek, az ép idegrendszer és a minta, azaz a beszélő környezet. A beszéd észlelése, megértése a halláson alapul, a beszédprodukció pedig a beszédszervek működésén. A fejlődés során fokozatosan kialakul az anyanyelvi percepciós bázis, az a hangrendszer, amelyen az anyanyelv szól.

Háromévesen már gyors ütemben fejlődik a kisgyermek szókincse, megérti az instrukciókat, és egész mondatokkal érteti meg magát. Azonban ha ekkor még nem beszél, megkésett beszédfejlődésről van szó, és ebben az esetben szakember segítsége szükséges.

Négyévesen már a nyelvtani formák, szabályok is kialakulnak. Az iskolakezdésre már eljutnak a magyar beszédhangok egyértelmű felismeréséig, ezáltal képessé válnak a magánhangzók és a mássalhangzók megkülönböztetésére.

A gyermek a beszédét tehát a környezetétől veszi át, mégpedig olyan formában, ahogyan azt hallja. Ezért rendkívül fontos a tiszta, szép beszéd és a mesélés, mely által gazdagodik a szókincse, és a belső kép kialakulásával fejlődik a fantáziája is.

Ahhoz, hogy gyermekünk iskolába mehessen, érdemes odáig eljutunk nagycsoport végére, hogy gyermekünk legalább 15 percig egy adott dologra képes legyen célirányosan koncentrálni, biztosan tudja használni a jobb illetve a bal kezét, tudjon tárgyakat különböző tulajdonságok alapján csoportosítani, tudjon kapcsolatot létesíteni társaival, képes legyen a közös játéknál, feladatok megoldásánál az együttműködésre.

Tipp a szülőknek: Játékos nyelvi fejlesztés LOGICO-val!

Ovisok szüleinek a LOGICO Primo Képek, hangok, szavak feladatkártya-csomagot javasoljuk.  A LOGICO PRIMO innovatív tanulójáték – az óvodások napirendjébe beépíthetően – a következő területek fejlesztéséhez kínál játékos gyakorlatokat: érzékelés, koncentráció, mennyiségek és színek ismerete, térbeli tájékozódás, nyelvi kifejezésmód, tárgyi információk, valamint hozzárendelések és analógiaképzés révén logikai összefüggések keresése. A Képek, hangok, szavak az alábbi témákat dolgozza fel: összetett főnevek, rímelő szavak, kezdőhangok, főfogalmak, szóképek

Iskolások szüleinek a LOGICO Piccolo Nyelvi kreatív – Szinonimák, ellentétek feladatkártya-csomagot javasoljuk. A LOGICO Piccolo játék 10 gombos kerethez tartozó kártyacsomagok a 6-9 éves gyerekek játékos készségfejlesztéséhez és ismeretbővítéséhez nyújtanak változatos feladatokat. Az egyéni szintnek megfelelő tempóban, az önellenőrzés biztonságával tologathatják a gyerekek a színes gombokat a megfelelő helyekre. A javasolt feladatkártya-csomag alábbi témákat dolgozza fel: Szavak felismerése magyarázat alapján, többjelentésű szavak, szinonimák és ellentétek keresése, hiányzó magánhangzók/mássalhangzók, összekevert betűk alapján.

Itt találjátok meg a LOGICO termékeket: www.babilonkiado.hu